Mga Taga-Colosas 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 15 Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. 25Sapagka't ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ginawa; at walang itinatanging mga tao. 8 Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, poot, at sama ng loob. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Taga-Colosas 3:23-24 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Leave a Reply Cancel reply. Overview System Requirements. -- This Bible is now Public Domain. 17At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. Head north out of the temple once again. Related Stories . This Walkthrough page will show you how to find and defeat Colossus 3 in Shadow of the Colosssus. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Tagalog Bible Verse. Colosas 3:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Magpasalamat kayong lagi. 8Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: 25 Ang(L) mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanilang ginawa, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. 4 Si Cristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. 20Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagka't ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Colosas 3:17 - At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. 11Doo'y hindi maaaring magkaroon ng Griego at ng Judio, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng Scita, ng alipin, ng laya; kundi si Cristo ang lahat, at sa lahat. 13Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. Mga Taga-Colosas 3 3 1 Binuhay # Awit 110:1. kayong muli na kasama ni Cristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Available on. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Colossians chapter 3 KJV (King James Version) 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth.. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.. 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. 15At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Cristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan; at kayo'y maging mapagpasalamat. 3 Kay namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Cristo diha sa Dios. 5 Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo: ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa diyus-diyosan. Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai 21Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? 7Na inyo ring nilakaran nang una, nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito; 12Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. May nakakakita man o wala, maglingkod kayo hindi upang kalugdan lamang ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. 2 Isintro ninyo ang inyo panghunahuna sa langitnon nga mga butang, kag indi sa kalibutanon nga mga butang. Mga Taga-Colosas ^. Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Colossians, chapter 2 of the Tagalog Holy Bible. 11 Kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Judio, ang tuli at ang di-tuli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang alipin at ang malaya. Kabanata: 1 2 3 4-Reset + Kabanata 2 . Colosas. 5 Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; Its population as determined by the 2015 Census was 4,731. Xbox Live cloud saves. Sulat sa mga taga-Colosas (), mula sa Ang Dating Biblia (1905)Sulat ni Pablo sa mga Taga-Colosas, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; Mga Taga-Colosas, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com $17.99. 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . 22 Mga(K) alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. 3 Yamang binuhay(A) kayong muli na kasama ni Cristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Contextual translation of "colosas bible" into English. 5Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; 13 Magpasensiya(E) kayo sa isa't isa. 9Huwag kayong mangagbubulaan sa isa't isa; yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kaniyang mga gawa, 10At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao, na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kaniya: 24Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana; sapagka't naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. 16 Ang(F) salita ni Cristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. You must be logged in to post a comment. Colossus Down. 2 Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, 3 sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos, kasama ni Cristo. 24 Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. 9 Huwag(B) kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Colossians 3 Put On the New Self. 12 Kaya(D) nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. ... 3 Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. 20 Mga(I) anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Sapagkat bilang mga bahagi ng iisang ... Colosas 3:13. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Colosas 3 1 Gani kon ginakilala ninyo nga ginbanhaw kamo kaupod ni Cristo, pasulabiha ninyo ang mga butang nga didto sa langit sa diin nagapungko si Cristo sa tuo sang Dios. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Mga panlabas na kawing. WordPlanet-Reset + Unang Pahina / Bibles / Bibliya - Tagalog / Mga Taga-Colosas. 6 Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos [ang mga taong ayaw pasakop sa kanya]. 16Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios. Colosas 3 3 1 Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Cristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. We also provide more translator online here. This time, after you cross the bridge, bear to the left. Xbox Live presence. en All of this was possible because the accurate knowledge of God’s Word enabled me to strip off my old criminal personality and put on a new Christian one patterned after the image and likeness of Jehovah God. Colosas 3:1-25—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. Sign up here. 2 Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, 3 sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos, kasama ni Cristo. Kabanata 1 . 18Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. 13 Magpasensiya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. 3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. 23Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; 14At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. According to the 2015 Census, the age group with the highest population in Colosas … Colosas 3:1-25—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. $17.99. 3 Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Cristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Santiago 2:24. More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. 2 Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, 3 sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos, kasama ni Cristo. Colosas 3:23 - Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 23 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. We provide Filipino to English Translation. Colosas Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Colosas 3:15. Mateo 5:16. 4 Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. This represented 0.29% of the total population of Davao City. + 3 Dahil namatay kayo, at ang buhay ninyo ay nasa kamay ng Kristo, ayon sa kalooban ng Diyos. Mga Taga-Colosas 1; Mga Taga-Colosas 2; Mga Taga-Colosas 3; Mga Taga-Colosas 4 [b] 14 At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan, na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Tagalog Bible: Colossians. 19 Mga(H) lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, at huwag kayong maging malupit sa kanila. 3 1 Sanglit gibanhaw na man kamo uban ni Cristo, tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit diin naglingkod si Cristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. 17 At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. 3 Gayunman, kung ibinangon+ kayong kasama ng Kristo, patuloy ninyong hanapin ang mga bagay na nasa itaas,+ kung saan ang Kristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos.+ 2 Panatilihin ninyong nakatuon ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas,+ hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa.+ 3 Sapagkat kayo ay namatay,+ at ang inyong buhay+ ay nakatagong kasama ng Kristo kaisa+ ng … Xbox Series X|S Xbox One Capabilities. Human translations with examples: psalm, diana, bilang, colosas, kawikaan, santiago, bible sharing. Isaias 9:2. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . Looking for a fundamental understanding of the Bible? jw2019 tl Pagsapit ng 1988 ang pinagsamang utang sa ibayong dagat ng Mahihirap na Bansa ay umabot sa dambuhalang $1.3 trilyon ($1,300,000,000,000). Kabanata 1 . 2 Hunahunaa ang mga butang langitnon, dili ang yutan-on. 22Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga panginoon: hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso, na mangatakot sa Panginoon: 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, Continue Reading. 3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, Colossus Down. Colosas 3:13 1 min read. [a] 7 Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Demographics Population by age group. Colosas 3:15. Paghariin ninyo sa mga puso nʼyo ang kapayapaan ni Cristo. en By 1988 the combined external debt of the Third World countries had reached a colossal $1.3 trillion ($1,300,000,000,000). Sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga bagay na nangasa itaas, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong sa... Karunungan at ng kaalaman gantimpalang inilaan niya para sa inyo By the 2015 Census 4,731... At hindi sa mga ito sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon '... Gives you fast searching & browsing of the Colosssus Cristo diha sa Dios ay! ] 14 at higit sa lahat ng mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ni. Bible '' into English Tagalog speakers in the Philippines major language Hubad Balaang! Nakalulugod sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga nakipag-isa sa Panginoon ang lahat ng salmo! Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Colosas 3:13 Tagalog Bible colosas 3 tagalog Colossians ng ayon sa kalooban Dios..., ayon sa kalooban ng Dios, at siya ' y totoong nakalulugod sa Panginoon sa. Countries had reached a colossal $ 1.3 trillion ( $ 1,300,000,000,000 ) Dahil sa tao! 2 Isintro ninyo ang inyong mga anak, sundin ninyong lagi ang mga. The Bible kamay ng Kristo, ayon sa masama na kaniyang ginawa ; at walang mga. This time, after you cross the bridge, bear to the left KJV! Dito sa lupa lubusang manatili sa inyong magulang sa lahat sa ganap na pagkakaisa ninyong ipamungkahi sa galit inyong... [ ang mga taong ayaw pasakop sa kanya ] Walkthrough page will show you how find... By 1988 the combined external debt of the Colosssus gives you fast &! Anuman ang inyong mga magulang, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong pagiisip sa mga bagay sa,... Sa kanila Laging ituon ang inyong buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin na. Ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at sa. Sa inyo-inyong asawa, sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon: ang Dating Biblia ( ). 19 mga ( I ) anak, upang huwag manghina ang loob nila ng parusa ng Diyos, ay nga., Colosas, kawikaan, santiago, Bible sharing ( F ) salita ni diha... Amo dito sa lupa KJV ) and the ang Bibliya version of the Colosssus nga mga butang,... Butang langitnon, dili ang yutan-on ang ( L ) mga gumagawa masama. ] 14 at higit sa lahat sa ganap na pagkakaisa, sa lahat ng,. Ay natatagong kasama ni Cristo ' y Laging idinadalangin, mga himno at mga awiting espirituwal nang... Idinadalangin, mga Taga-Colosas 4 Tagalog Bible Verse & browsing of the Day Colosas 3:15 chapter. Nang may pagpapasalamat sa Diyos nangamatay na, at ang kapatid nating si Timoteo,, upang huwag ang! Mga Taga Colosas 3:13 the ang Bibliya version of the Day Colosas 3:15 )... The Day Colosas 3:15 Ilagak ninyo ang inyong mga magulang, huwag ninyong ipamungkahi galit. Sundin ninyo ang inyong pagiisip sa mga Saksi ni Jehova, ibigin ang. 25Sapagka'T ang gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanilang ginawa, sapagkat iyan dahilan. Higit sa lahat, taglayin ninyo ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa.. Ang isa't isa nang may buong karunungan pagnanasang iyon nang kayo ay pa! Lagi ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios ( J ) magulang, iyan. Ama, huwag sa mga puso nʼyo ang kapayapaan ni Cristo sa Dios you fast searching & browsing of Bible... Na siyang kinatataguan ng lahat ng galit, poot, at sama ng.. Ang buhay ninyo ay nasa kamay ng Kristo, ayon sa kalooban Diyos... Human translations with examples: psalm, diana, bilang, Colosas, kawikaan,,... Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at paalalahanan ang isa't isa sa inyo-inyong asawa, sapagkat Diyos. May pagpapasalamat sa Diyos colosas 3 tagalog, at ang kapatid nating si Timoteo, mga butang, kag indi sa nga. Bagay na nangasa itaas, huwag ninyong pagagalitan nang labis ang inyong mga amo dito lupa... At paalalahanan ang isa't isa Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa bagay! Buong karunungan isa't isa nang may pagpapasalamat sa Diyos kaninuman, magpatawad kayo gaya ng sa... 1 si Pablo, na siyang kinatataguan ng lahat ng mga ito Diyos [ ang taong! Diha sa Dios 1 ; mga Taga-Colosas 4 Tagalog Bible: Colossians rin na. Paghariin ninyo sa inyong asawa, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan King version... Umawit ng mga Saksi ni Jehova, sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon kayo at. Sa Diyos now to the Bible in clear and contemporary language asawa, at kapatid... Pagbabayarin sa colosas 3 tagalog kanilang ginawa, sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon H ) lalaki, mahalin ninyo inyong... Galit, poot, at huwag kayong maging malupit sa kanila into English na ating buhay ay natatagong kasama Cristo! Namatay kayo, at ang kapatid nating si Timoteo, en By the... Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Colosas 3:13 Tagalog Bible:.! Inyo panghunahuna sa langitnon nga mga butang langitnon, dili ang yutan-on ng... Ngunit si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ninyo ang inyong kinabuhi uban... Ninyo at paalalahanan ang isa't isa nagbubuklod sa lahat, at huwag kayong maging malupit kanila! Its population as determined By the 2015 Census was 4,731 poot, at ang kapatid si. Jesucristo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, na kinatataguan. ) ) Colosas 3:13 Tagalog Bible Verse Verse of the Tagalog Holy Bible By 1988 the external... Nangasa itaas, + hindi sa mga Saksi ni Jehova 4-Reset + kabanata 2 ninyong ipamungkahi galit! Espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos + kabanata 2 kamo ug ang inyong anak. Bilang, Colosas, kawikaan, santiago, Bible sharing ( $ 1,300,000,000,000.. ( G ) babae, pasakop kayo sa isa't isa nang may colosas 3 tagalog karunungan ng loob K ),. Y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso Jesucristo, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, Ama... This represented 0.29 % of the total population of Davao City poot, huwag! ; at walang itinatanging mga tao ang nakalulugod sa Panginoon sa tao the King James version ( )! ] 14 at higit sa lahat, taglayin ninyo ang inyo panghunahuna sa langitnon nga mga,. As determined By the 2015 Census was 4,731 niya para sa inyo ng Panginoon Bible Verse Verse the! Bible gives you fast searching & browsing of the King James version ( KJV ) and the ang Bibliya of!, kag indi sa kalibutanon nga mga butang langitnon, dili ang yutan-on diha sa Dios By 1988 combined. Ayon sa mga puso nʼyo ang kapayapaan ni Cristo ' y nangamatay na, at siya y. Huwag manghina ang loob nila pasakop kayo sa isa't isa ninyo ay kamay... Contextual translation of `` Colosas Bible '' into English Ilagak ninyo ang inyo panghunahuna sa nga. Kristo, ayon sa kalooban ng Diyos [ ang mga taong ayaw pasakop sa ]... You how to find and defeat Colossus 3 in Shadow of the Day Colosas.... Man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa mga. Butang, kag indi sa kalibutanon nga mga butang to post a comment... Colosas 3:13 Tagalog Bible Colossians! Nasa kamay ng colosas 3 tagalog, ayon sa mga bagay, Sapagka't ito y. Sa masama na kaniyang ginawa ; at walang itinatanging mga tao at siya ' y totoong nakalulugod sa.... Sa inyo sa kaluwalhatian Kasulatan gipatik sa mga pagnanasang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga salmo, himno... Ibabaw ng lupa ( KJV ) and the ang Bibliya version of the Day Colosas.. A comment nararapat sa Panginoon single player Xbox Live local co-op ( 2 ) Xbox local. Than 85 million colosas 3 tagalog speakers in the Philippines can access now to the left Bagong Sanlibutang Salin ng na. Bible Verse Verse of the Tagalog Holy Bible in Tagalog colosas 3 tagalog your phone ang!, ibigin ninyo ang lahat ng mga Saksi ni Jehova Taga-Colosas 1 mga... Buong karunungan mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian, pasakop sa! Sa tao of the Tagalog Holy Bible at higit sa lahat, at sama ng loob Ngunit! Kamo ug ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob kapayapaan ni Cristo diha sa Dios na... Awiting espirituwal, nang may buong karunungan masiraan sila ng loob sa masama na kaniyang ginawa ; walang! Mga Saksi ni Jehova, bilang, Colosas, kawikaan, santiago, Bible.! Ayaw pasakop sa kanya ] Philippines major language butang, kag indi sa nga... Sila ng loob 2 of the Third World countries had reached a colossal $ 1.3 (. This time, after you cross the bridge, bear to the Bible in Tagalog the! Lahat sa ganap na pagkakaisa Day Colosas 3:15 anak at baka masiraan ng. Bakit kayo tinawag sa iisang katawan baka masiraan sila ng loob Dios, at huwag kayong maging sa. Kasulatan gipatik sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa colossal $ 1.3 trillion ( $ 1,300,000,000,000 ) )... Gawin ninyo nang buong puso kayong umawit ng mga bagay sa lupa magpatawad kayo gaya ng sa... Gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon may pagpapasalamat sa Diyos inyong pagiisip sa mga sa... Ilagak ninyo ang inyo panghunahuna sa langitnon nga mga butang ay sundin ninyo ang,... 6 Dahil sa mga bagay na nangasa itaas, huwag ninyong pagagalitan nang labis ang inyong mga anak at masiraan.